ಶಿರಸಿಯ ಶ್ರಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ

ಶಿರಸಿಯ ಶ್ರಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವು

ದಿನಾಂಕ: ೧೩-೧೦-೨೦೧೫ ರಿಂದ ೨೨-೧೦-೨೦೧೫ರ ತನಕ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Download PDF