ಶ್ರೀ. ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ

Shri Marikamba Temple Pratibha Puraskar