ಇಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಪೈ ಅವರಿಂದ ಶ್ರೀ ದೇವಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಸಮರ್ಪಣೆ

marikamba-temple-sirsi

marikamba-temple-sirsi-3

marikamba-temple-sirsi-4

marikamba-temple-sirsi-2

marikamba-temple-sirsi-5