ಶ್ರೀ ಮಕಿ‍್ ದುಗಿ‍್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ‍ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ವಧ‍್ಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ: 28-01-2018 ರ ರವಿವಾರದಂದು ದುಗಾ‍್ಶಾಂತಿ ಹವನ